Even geduld

Lingerie Marie-Ann icon Lingerie Marie-Ann logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Dames Import Accessoires Heren Baby Cadeaubon Jongens Meisjes Unisex

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Lingerie Marie-Ann, met maatschappelijke zetel te Albert Biesmanslaan 22, 1560 Hoeilaart, BTW BE 0653.793.460, (hierna 'de Verkoper' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Verkoper moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Leveringen zijn alleen mogelijk in België. De volgende verzendkosten zijn van toepassing :

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Aankopen kunnen alleen geplaatst worden door personen ouder dan 18 jaar. Indien deze persoon minderjarig is, dient deze vergezeld te zijn van een meerderjarige. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, kan de bestelling geannuleerd worden.

De producten weergeven op de webshop worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en door middel van foto’s weergegeven zodat de Klant een goede beoordeling van zijn aankoop kan doen.

Na plaatsing van de artikelen in het winkelmandje, geeft de Klant zijn contact- en facturatiegegevens in. De Klant dient dan de levermethode aan te geven. Voor bestellingen tot 70€ wordt een kost van 6.50€ aangerekend (voor pakketten tot 5 kg). Bestellingen boven 70€ zijn gratis.

Na opgave van de betaalmethode krijgt de Klant een overzichtspagina met de gekozen artikelen en de te betalen prijs. De volgende betaalmethoden worden aangeboden : Bancontact/Mister Cash, KBC online, Belfius online en ING online.

Bij weigering van de betaling door bovenstaande betalingsproviders kan de Verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging en/of annulering van de bestelling.

Door op “Kopen” te klikken plaatst de Klant een bestelling met betaalplicht en gaat de Klant akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Na voltooiing van deze procedure, is de bestelling definitief. Ter bevestiging van deze bestelling, ontvangt de Klant een orderbevestiging. Dit is geen bevestiging van betaling, maar een bevestiging dat de order is ontvangen en in afwachting is van betaling.

Zodra de order compleet en onderweg is naar het opgegeven verzendadres, ontvangt de Klant een mail “order verzonden”.

De Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door B-post. Bijkomende kosten worden vermeld in Artikel 4.

Leveringstermijn gaat in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn, met een min. van 1 werkdag en een max. van 30 werkdagen. Gemiddelde levertermijn bedraagt 2 à 5 werkdagen.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertraging en/of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Verkoper.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel aan Ilse Hardie, Albert Biesmanslaan 22, 1560 Hoeilaart.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien de Klant de goederen naar de winkel (de Verkoper) terugbrengt, worden er geen kosten aangerekend.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

In elk geval wordt een retour slechts aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd, ongebruikt en onbehandeld is en waarvan de originele labels/prijskaartjes niet werden verwijderd. Bij artikelen die voorzien zijn van een speciale hygiënesticker en/of hygiënesluiting, mag deze sticker of sluiting niet verwijderd zijn.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Verkoper en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Verkoper.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van :

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer 02 657 07 28 of 0476 96 46 19,

via e-mail op info@lingerie-marie-ann.be of per post op het volgende adres : Albert Biesmanslaan 22, 1560 Hoeilaart. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 € per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de Verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lingerie Marie-Ann, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lingerie Marie-Ann, Albert Biesmanslaan 22, 1560 Hoeilaart, e-mail info@lingerie-marie-ann.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lingerie Marie-Ann, Albert Biesmanslaan 22, 1560 Hoeilaart, e-mail info@lingerie-marie-ann.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lingerie Marie-ann heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Lingerie Marie-Ann houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren

op 02 657 07 28 of 0476 96 46 19.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De website maakt gebruik van :

‘First party cookies’ : dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Handtekening en bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

De klant is zelf en alleen verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Artikel 16: Aansprakelijkheid gebruik website

De website van de Verkoper is gericht op het informeren van de Klant over de beschikbare artikelen en activiteiten van de Verkoper.

De Verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site, geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten en dit omwille van onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade veroorzaakt door het internet, voor het niet-functioneren van het systeem, schade toegebracht door een virus of een ander feit veroorzaakt door overmacht.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

Deze website en alle gebruikte teksten, foto’s, logo’s en in het algemeen alle communicatie, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die, hetzij bij de Verkoper, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden, liggen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Albert Biesmanslaan 221560 - Hoeilaartinfo@lingerie-marie-ann.beLingerie Marie-Ann02 657 07 28BE 1002.977.723www.lingerie-marie-ann.be Nieuwe collectie